Reference:Search:

Dict: naves - GASHMUnaves:GASHMU @
- Also called GESHEM, a Samaritan kjv@Nehemiah:6:1 kjv@Nehemiah:6:6