Nehemiah:7:2
That I gave my brother #H251 #ach# Hanani #H2607 Chananiy#, and Hananiah #H2608 Chananyah# the ruler #H8269 sar# of the palace #H1002 biyrah#, charge #H6680 tsavah# (8762) over Jerusalem #H3389 Y@ruwshalaim#: for he was a faithful #H571 #emeth# man #H376 #iysh#, and feared #H3372 yare# (8804) God #H430 #elohiym# above many #H7227 rab#.